Công cụ Mô hình quản lý tài nguyên nước

Một bộ công cụ mô hình quản lý nước đã được xây dựng để hỗ trợ quá trình lập quy hoạch thông qua các phân tích thủy lực. Các mô hình được sử dụng để xác định rủi ro ngập, xâm nhập mặn và tình trạng thiếu nước ở hiện tại cũng như dự báo cho tương lai.  Các ảnh hưởng từ sự biến đổi khí hậu, mực nước biển dâng và xây dựng đập ở thượng nguồn đã được đưa vào mô phỏng.  Tác động của các giải pháp đề xuất như xây dựng đê cao và cống đối với việc giảm thiểu rủi ro ngập và xâm nhập mặn cũng được đánh giá thông qua mô hình. 

Các mô hình  thủy lực được xây dựng  có sử dụng hệ thống mô hình  NAM và Mike11.  Việc hiệu chỉnh và kiểm định mô hình được thực hiện với các số liệu mới nhất.  Khảo sát thực địa cũng được thực hiện trong suốt thời gian 2 năm thực hiện dự án nhằm thu thập cập nhật các số liệu này. 

Phần này cho phép người dùng truy cập kết quả mô hình  quản lý nước. Người dùng có thể xem và so sánh các kết quả mô phỏng của nhiều kịch bản khác nhau trong tương lai.