Phương pháp Phân tích Hệ thống Giao thông

Công cụ đánh giá Hệ thống giao thông  hỗ trợ việc phân tích năng lực của hệ thống giao thông ở hiện trạng và năng lực cần phải có trong tương lai nhằm đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội đặt ra. Hệ thống giao thông bao gồm đường bộ liên kết vùng và tỉnh, đường thủy nội địa và đường biển, đường sắt và đường hàng không.  Dữ liệu hiện trạng được sử dụng làm đầu vào để  xây dựng và mô phỏng mô hình giao thông. Kết quả của mô hình được dùng để xác định các đầu tư cần thiết nhằm mở rộng hệ thống giao thông, bao gồm vị trí đầu tư, loại hình đầu tư và kế hoạch đầu tư. 

               

                                       Minh họa kết quả dự báo nhu cầu vận tải hàng hóa ĐTNĐ đến 2030 bằng Mô hình giao thông

 

Việc xây dựng và ứng dụng các công cụ đánh giá hệ thống giao thông được mô tả  chi tiết hơn ở trang sau qua liên kết dưới đây.