Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược

Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) được thực hiện theo yêu cầu nêu ở Mục 2  Luật Bảo vệ Môi trường (LEP) số 55/2014 /QH13 của Việt Nam. ĐMC đánh giá các tác động đến môi trường tự nhiên và kinh tế xã hội ở  khu vực  được QHĐBSCL xây dựng định hướng phát triển và đề xuất các dự án đầu tư trên cơ sở tuân thủ các quan điểm và mục tiêu bảo vệ môi trường.   Nghiên cứu này cũng đánh giá và dự báo các xu hướng có lợi  và bất lợi  của các vấn đề liên quan đến môi trường và  tác động của biến đổi khí hậu. ĐMC đã  xây dựng các giải pháp nhằm duy trì các xu hướng có lợi, kiểm soát và giảm thiểu các xu hướng bất lợi.  ĐMC cũng xác định các vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu thêm trong thời gian tới.

Báo cáo ĐMC tiếng Anh và tiếng Việt có thể được tải về theo các đường link bên dưới.