Phương pháp Phân tích Kinh tế Xã hội

Công cụ Đánh giá kinh tế - xã hội hỗ trợ việc phân tích kinh tế về hiện trạng sản xuất nông nghiệp và theo quy hoạch ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Khung tính toán này đã được sử dụng để định lượng sự phát triển kinh tế nông nghiệp  theo phương hướng và biện pháp can thiệp được đề xuất trong Quy hoạch vùng.

Thông tin cơ bản về Công cụ này được cung cấp qua phần mô tả ở liên kết dưới đây.  Ngoài ra, một tệp Excel được cung cấp với khung tính toán hỗ trợ phân tích kinh tế cho ngành nông nghiệp.