Báo cáo về Sự tham gia của các bên liên quan

Quy hoạch vùng ĐBSCL không chỉ liên quan đến các vùng trong nước mà còn liên quan đến các vùng quốc  tế có biên giới và tương tác với ĐBSCL. Bên cạnh đó, Quy hoạch vùng cũng cần tích hợp với các quy hoạch ngành quốc gia theo Luật Quy hoạch. Do vậy,  việc tham vấn các bên liên quan là đặc biệt quan trọng  nhằm  làm rõ các định hướng phát triển để tạo ra động lực cùng phát triển giữa các ngành và cơ hội phát triển cho tất cả các địa phương.  

Tham vấn các bên liên quan trong QHV ĐBSCL được thực hiện qua  nhiều vòng từ các cơ quan trung ương cho đến địa phương để đảm bảo tiếp cận các quan điểm và ý kiến sâu rộng,  qua đó giúp báo cáo QHV ĐBSCL đạt được sự đồng thuận rộng rãi.

Tổng quan về quá trình tham vấn này được trình bày tại đây. 

Báo cáo đầy đủ trình bày quá trình và kết quả tham vấn của các bên liên quan trong quá trình lập và phê duyệt quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050 (QHV ĐBSCL) tuân thủ theo Luật Quy hoạch và Nghị định 37 liên quan đến các nội dung tham vấn và lấy ý kiếncủa của QHĐBSCL  có thể được tải về theo đường link bên dưới.  Trong Báo cáo này, bạn đọc cũng có thể tìm thấy các bài học từ quá trình tham vấn và hướng dẫn tham vấn các bên liên quan trong quá trình lập quy hoạch vùng.