Bảng Dashboard dữ liệu

Bảng dashboard (điều khiển) dữ liệu  quy hoạch cung cấp các thông tin/số liệu chính của vùng và tỉnh,  dựa trên liên kết động với bản đồ không gian - cho phép người dùng lựa chọn khu vực muốn biết thông tin.