Báo cáo Nhiệm vụ lập Quy hoạch

Báo cáo Nhiệm vụ Lập quy hoạch (PTR – Planning Task Report) đã đưa ra các định hướng và yêu cầu tổng thể đối với QHĐBSCL. PTR xác định các nhiệm vụ sẽ được thực hiện trong quá trình lập quy hoạch cũng như trách nhiệm và nhiệm vụ của các bên liên quan. PTR được xây dựng theo Điều 15 của Luật Quy hoạch mới,  đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, và là cơ sở pháp lý cho quá trình xây dựng QHĐBSCL.

Báo cáo PTR Tiếng Anh và Tiếng Việt có thể được tải về theo các đường link bên dưới.