Khung Định hướng phát triển

Khung Định hướng phát triển (Khung ĐHPT) nêu các quan điểm và phương hướng chính của Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long (QHĐBSCL) giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khung QHĐBSCL tuân thủ các yêu cầu của Luật Quy hoạch Số 21/2017/QH14, theo Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Nghị quyết số 751/2019/UBTVQH14. Tầm nhìn, mục tiêu, quan điểm, chính sách và giải pháp trong Nghị quyết số 120/NQ-CP là cơ sở cho các định hướng đề xuất trong quy hoạch vùng.

Khung ĐHPT là cơ sở để trao đổi với các bên liên quan chính về (i) sự phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia (ngành) và tỉnh, và (ii) chương trình đầu tư ngắn hạn hiện đang được lập trong QHĐBSCL. Các định hướng quy hoạch  đề xuất ở cấp vùng  được xây dựng theo khuôn khổ và hướng dẫn của các quy hoạch tổng thể cấp quốc gia và cấp ngành, trong đó các quy hoạch vùng được xem như là định hướng để xây dựng quy hoạch cấp tỉnh.

Khung Định hướng Phát triển  Tiếng Anh và Tiếng Việt có thể được tải về theo các đường link bên dưới.