Tổng quan

Việc xây dựng Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (QHVĐBSCL) tuân theo Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 và Nghị quyết số 120/NQCP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long. Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan tổ chức lập quy hoạch này.

Tóm tắt các báo cáo và các bản đồ chính về quy hoạch trình bày ở các mục dưới.