Báo cáo Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Quy hoạch Vùng Đồng bằng sông Cửu Long (QHĐBSCL) lập quy hoạch cho thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, nhằm phát huy tiềm năng và thế mạnh của vùng.

QHĐBSCL đã phân tích  hiện trạng và xu hướng, xây dựng Tầm nhìn và Mục tiêu phát triển tổng thể, trong đó xác định  các ngành kinh tế có lợi thế, từ đó đưa ra định hướng phát triển. Cách tiếp cận và các mục tiêu phát triển vùng cũng được xác định. Các định hướng phát triển được xây dựng gồm (i) tổ chức không gian của vùng, (ii) cơ sở hạ tầng vùng, (iii) bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, và (iv) khai thác và bảo vệ nguồn nước lưu vực sông.  Quy hoạch cũng lập một chương trình đầu tư cấp vùng để thực hiện các định hướng trong giai đoạn quy hoạch, bên cạnh đó là các giải pháp và nguồn lực để thực hiện quy hoạch vùng.

Báo cáo QHĐBSCL tiếng Anh và tiếng Việt có thể được tải về theo các đường link bên dưới.