Cơ sở dữ liệu Quy hoạch Vùng ĐBSCL

Cơ sở dữ liệu địa lý Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long lưu trữ các dữ liệu không gian dưới định dạng shp. Các dữ liệu hiện trạng về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội cũng như các  phương án quy hoạch được sắp xếp theo các ngành và nhóm ngành.  Các dữ liệu này hỗ trợ việc phân tích và đánh giá  trong quá trình lập quy hoạch  và có thể được truy cập thông qua Công cụ hỗ trợ lập Quy hoạch trên Cổng thông tin này, đồng thời cũng có thể được tải về và mở bằng các phần mềm GIS cả thương mại như ArcGIS,  MapInfo,  FME desktop,  MicroStation....  và miễn phí như ESS Shape Viewer,   QGISTatukGIS Viewer ... theo link dưới đây.