Các Dự án Quy hoạch và Giám sát thực hiện

Phương hướng quy hoạch được xây dựng dựa trên sự kết hợp của từng dự án đầu tư riêng trong từng ngành, từng lĩnh vực. Công cụ lập chương trình đầu tư cung cấp cho các nhà lập quy hoạch các thông tin chính về các dự án đầu tư này.  Vị trí của các dự án được thể hiện trên bản đồ.      

Các chương trình đầu tư được trình bày trên bản đồ theo từng thời đoạn lập quy hoạch. Thông tin tổng hợp - như tổng chi phí đầu tư theo giai đoạn lập quy hoạch - cũng được thể hiện thông qua công cụ này.