Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng

Hệ thống hỗ trợ lập quy hoạch là một nền tảng hỗ trợ cho việc quản lý thông tin, phân tích và đánh giá tác động, cũng như trao đổi thông tin một cách minh bạch trong quá trình lập một quy hoạch (cấp vùng). Hệ thống này sẽ hỗ trợ cho việc phân tích và trực quan hóa thông tin cơ sở, các kịch bản phát triển, và các phương hướng quy hoạch và các biện pháp can thiệp được đề xuất (các dự án).

              

Gồm có các công cụ chính sau:  

 
Bên cạnh đó, các kết quả của các mô hình quản lý nước, mô hình giao thông cũng được thể hiện dưới dạng  lớp dữ liệu không gian, nhằm hỗ trợ người dùng phân tích đánh giá thông qua Công cụ lập bản đồ tương tác nói trên. 
 
Tài liệu Hướng dẫn sử dụng các công cụ này có thể được download ở link dưới.