Công cụ lập bản đồ tương tác

Các bản đồ đóng vai trò rất quan trọng cho việc lập quy hoạch. Bản đồ cho thấy tình trạng hiện tại cũng như các vấn đề  tồn tại hay những thách thức mà Vùng đang phải đổi mặt. Bản đồ  cũng là công cụ hữu hiệu để thể hiện phương hướng quy hoạch.  Bộ Bản đồ đã được xây dựng sẵn các kết nối với các lớp không gian đã được sử dụng để vẽ chính các bản đồ này, giúp người dùng có thể dễ dàng tương tác thông qua các công cụ hỗ trợ.  Bên cạnh đó,  công cụ lập bản đồ tương tác cũng cho phép người dùng tự kết hợp chồng lớp các dữ liệu  cần thiết để hiểu rõ hơn về điều kiện tự nhiên, hiện trạng phát triển các ngành cũng như phương hướng lập quy hoạch cho vùng.  Các tiện ích khác như vẽ đồ thị dựa trên dữ liệu có sẵn, hoặc tự tạo lớp dữ liệu không gian cũng  là những công cụ hữu ích giúp người dùng tùy biến một cách linh hoạt,  giúp cho việc phân tích đánh giá được dễ dàng hơn.