Báo cáo Cơ sở

Báo cáo Cơ sở đánh giá hiện trạng và xu hướng phát triển kinh tế, tài nguyên, môi trường và xã hội của Vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Báo cáo Cơ sở cũng xác định  nhu cầu và mục tiêu phát triển của khu vực, các dự án đầu tư chính của các ngành và các tỉnh hiện đang được thực hiện hoặc đã được lập quy hoạch và phân tích khả năng đáp ứng của các dự án đầu tư này đối với các mục tiêu phát triển,  từ đó  xác định sự cần thiết phải thay đổi khi xây dựng quy hoạch mới này.

Có 03 định hướng phát triển được xây dựng với trọng tâm chính là phát triển kinh tế, bảo vệ tài nguyên môi trường và phát triển xã hội. Sau khi đánh giá các định hướng này, một Phương án ưu tiên đã được xây dựng, trong đó kết hợp các điểm mạnh của cả ba Định hướng Phát triển nói trên, và là  xuất phát điểm cho việc lập quy hoạch vùng.

Báo cáo Cơ sở  Tiếng Anh và Tiếng Việt có thể được tải về theo các đường link bên dưới.