Tài liệu đào tạo

Dự án Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 đã thực hiện các khóa đào tạo tại các tỉnh cũng như cho các cán bộ Trung ương. Khóa học sẽ cung cấp cho các học viên (cán bộ CNTT-TT của Trung tâm Tin học Bộ KH & ĐT và người dùng cuối) tất cả các kiến thức liên quan đến quản trị hệ thống, quản trị dữ liệu và tiện ích cổng thông tin điện tử (WP) nhằm duy trì, cập nhật cũng như khai thác triệt để WP, vốn được xây dựng để chia sẻ dữ liệu, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham vấn / tham gia của các bên liên quan vào dự thảo lập quy hoạch tổng thể, công bố quy hoạch sau khi được phê duyệt cũng như hỗ trợ giám sát và quản lý việc thực hiện quy hoạch, đặc biệt là liên quan đến điều phối khu vực.
* Nội dung đào tạo 1 – Sử dụng, quản lý và duy trì nền tảng công cụ hỗ trợ lập Quy hoạch
Tài liệu đào tạo được tải tại đây.
* Nội dung đào tạo 2 – Biện pháp tiếp cận và phương pháp luận lập Quy hoạch tích hợp
Video GIới thiệu về Phương pháp lập quy hoạch
Video Mô hình quản lý tài nguyên nước