Ngày 08 tháng 6 năm 2022

Tham vấn các bên liên quan trong lập Quy hoạch vùng

Tham vấn các bên liên quan trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (QHV ĐBSCL) là nhằm mục đích đảm bảo tiếp cận các quan điểm và ý kiến của các địa phương và các Bộ, ngành, qua đó giúp cho báo cáo QHV ĐBSCL đạt được sự đồng thuận rộng rãi. Quá trình này được kết  hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện quy hoạch.  

Quy hoạch vùng ĐBSCL liên quan đến (a) các vùng trong nước mặc dù không có liên quan địa lý với vùng ĐBSCL, nhưng là các khu vực có tầm quan trọng để hợp tác cùng có lợi; (b) các vùng, quốc gia có biên giới và tương tác với vùng ĐBSCL, bao gồm vùng TP Hồ Chí Minh, Vùng Đông Nam Bộ, Campuchia đóng vai trò quan trọng trong xác định tiềm năng kinh tế xã hội và tương lai của vùng ĐBSCL; (c) các Bộ đang xây dựng các quy hoạch ngành quốc gia mà cần được tích hợp với QHV ĐBSCL theo quy định tại Luật Quy hoạch. Bối cảnh này cho thấy việc tham vấn các bên liên quan là đặc biệt quan trọng bởi trao đổi quan điểm rõ ràng của tất cả các bên liên quan, các tỉnh, các tổ chức xã hội và chuyên gia giúp làm rõ các định hướng phát triển để tạo ra động lực cùng phát triển giữa các ngành và cơ hội phát triển cho tất cả các địa phương.

Các bên liên quan thường có các quan điểm và ưu tiên khác nhau, do đó trong quá trình tham vấn, các quan điểm khác biệt, đối lập hoặc mâu thuẫn này có thể được thảo luận và thống nhất trước khi quy hoạch vùng được hoàn thiện và phê duyệt. Như vậy, việc tham vấn hiệu quả các bên liên quan là chìa khoá quan trọng cho sự thành công của lập quy hoạch. Quá trình tham vấn được thực hiện từng bước trong quá trình lập quy hoạch bao gồm tham vấn Báo cáo Khởi động, Nhiệm vụ lập quy hoạch, Báo cáo cơ sở, Báo cáo Quy hoạch vùng ĐBSCL, Báo cáo Đánh giá tác động môi trường chiến lược.