Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tham vấn về Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược

Việc chuẩn bị Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) (D.6) của QHV ĐBSCL(D.4) diễn ra song song. Nói cách …

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tham vấn trong Hội thảo khởi động

Tại thời điểm bắt đầu của dự án, hai hội thảo động đã được tổ chức tại Hà Nội và …

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tham vấn về Báo cáo quy hoạch vùng ĐBSCL

Trong quá trình chuẩn bị Báo cáo QHV ĐBSCL (D4), một số bước đã được thực hiện: (a) Xây dựng …

Ngày 08 tháng 6 năm 2022

Tham vấn các bên liên quan trong lập Quy hoạch vùng

Tham vấn các bên liên quan trong Quy hoạch vùng Đồng bằng sông Cửu Long (QHV ĐBSCL) là nhằm mục …