Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Tham vấn về Báo cáo Đánh giá môi trường chiến lược

Việc chuẩn bị Đánh giá Môi trường Chiến lược (ĐMC) (D.6) của QHV ĐBSCL(D.4) diễn ra song song. Nói cách khác, ĐMC thực hiện đánh giá dự thảo MDIRP, trên cơ sở đó MDIRP sẽ có một số thay đổi; tương tự, các thay đổi được thực hiện trong dự thảo MDIRP về các dự án đầu tư được đề xuất, kết quả dẫn đến một số sửa đổi trong ĐMC. Sự tương tác này được thực hiện giữa các nhóm chuyên gia tư vấn (giữa nhóm QHV ĐBSCL và nhóm thực hiện ĐMC); thông qua tham vấn về các nội dung và quy trình ĐMC giữa Nhóm Tư vấn và Ban QLDA-Bộ KH&ĐT; thông qua tham vấn về dự thảo ĐMC với các cán bộ, chuyên gia các Bộ và Tỉnh (xem biên bản các buổi tham vấn này); và thông qua tham vấn với các bên liên quan cấp tỉnh và cấp bộ về dự thảo QHV ĐBSCL (phần 4.4), dự thảo QHV ĐBSCL có một số thay đổi và làm thay đổi một số nội dung ĐMC.

Các định hướng trong Quy hoạch vùng ĐBSCL gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế dựa theo quan điểm “thuận thiên”: phát huy tiềm năng tài nguyên đất, nước, sinh thái của vùng, thích ứng biến đồi khí hậu (BĐKH) và tác động do phát triển thượng lưu; gắn phát triển kinh tế với bảo vệ tài nguyên sinh thái, chất lượng môi trường, kiểm soát ô nhiễm và an sinh xã hội. Các quan điểm và phương hướng chính về môi trường trong đánh giá ĐMC: (1) Thúc đẩy sử dụng bền vững và có khả năng phục hồi tài nguyên nước xoay quanh phương châm “sống chung với lũ, nước lợ và nước mặn”; (2) Giảm khai thác nước ngầm và khai thác trầm tích quá mức; (3) Khuyến khích hệ thống tự nhiên và nhân tạo có khả năng chống chịu tốt hơn, có khả năng thích ứng tốt hơn với tác động của biến đổi khí hậu và phát triển ở thượng nguồn; (4) Tăng cường quản lý và kiểm soát ô nhiễm môi trường (nước, đất và không khí); (5) Khôi phục đa dạng sinh học, bảo tồn phát triển các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước; và (6) Cải thiện tính bền vững của sản xuất và chất lượng môi trường của sản phẩm.

Tùy theo mục tiêu tham vấn từng đợt mà thành phần các đối tượng có thể thay đổi: tham vấn ở các tỉnh và toàn vùng: chỉ có sự tham gia của các sở, ngành, tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh; tham vấn các bộ ngành: qua các hội thảo mở rộng với sự có mặt của đại diện các bộ, ngành, đồng thời tham vấn các bộ về báo cáo ĐMC: được thực hiện qua công văn; tham vấn các chuyên gia: qua hội thảo và qua thư điện tử.

Có 6 đợt tham vấn lớn trong quá trình thực hiện ĐMC, bao gồm

(1) Họp khởi động ngày 14/5/2019 giữa chuyên gia môi trường của nhóm Tư vấn với Bộ KH&ĐT và BQLDA về các vấn đề xã hội và môi trường cần nghiên cứu;

(2) Từ ngày 04/09/2019 đến ngày 24/09/2019 Chuyên gia môi trường của Nhóm Tư vấn họp với Sở TN&MT, Sở LĐTB&XH và Ban Dân tộc 13 tỉnh, thành phố với sự tham gia của trên 100 cán bộ các sở ngành. Hai đợt này được thực hiện trong quá trình chuẩn bị Báo cáo cơ sở (hiện trạng tài nguyên, môi trường, KT-XH). Từ kết quả 2 đợt tham vấn này Tư vấn môi trường đã lập một danh sách dài gồm 12 vấn đề môi trường và xã hội quan trọng cần tập trung nghiên cứu trong ĐMC (rút ngắn số vấn đề từ 20 xuống 12). ;